Blog

Jaka powinna być TREŚĆ OGŁOSZENIA o zamówieniu?

Art. 41. zam. publ.

Treść ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o zamówieniu, o którym mowa w art. 40 wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ust. 1, zawiera co najmniej:

1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego;

2) określenie trybu zamówienia;

3) adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

5) informację o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej;

6) termin wykonania zamówienia;

7) warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia;

7a) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

8) informację na temat wadium;

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

10) termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone;

11) termin związania ofertą;

12) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

13) informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;

14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

15) informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 udzielenie zamówienia z wolnej ręki ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 tryby udzielania zamówienia sektorowego, umowa ramowa ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Poradnik

24 listopada 2020

Dofinansowania - gminy podkrakowskie

Zdobądź informacje na temat dofinansowań możliwych w gminach podkrakowskich.
23 listopada 2020

STOP SMOG

Wszelkie informacje potrzebne na temat wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
23 listopada 2020

Ulga termomodernizacyjna

Uzyskaj najważniejsze informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej!

Artykuły

24 listopada 2020

Dofinansowania - gminy podkrakowskie

Zdobądź informacje na temat dofinansowań możliwych w gminach podkrakowskich.
23 listopada 2020

STOP SMOG

Wszelkie informacje potrzebne na temat wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.
23 listopada 2020

Ulga termomodernizacyjna

Uzyskaj najważniejsze informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej!