usługa

Przygotowanie inwestycji

Jakie są etapy działań przed rozpoczęciem budowy?

Przed rozpoczęciem budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, należy postarać się o pozwolenie na budowę lub, w niektórych przypadkach, zgłoszenie budowy (1). Zgłoszenie budowy jest możliwe przy budowie domu jednorodzinnego, natomiast przy większych inwestycjach, konieczne jest pozwolenie.

Przed nabyciem działki budowlanej należy wnikliwie sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (WZ) (2). Z tych dokumentów wynika, co można wybudować na danym terenie, wymagania dotyczące rodzaju zabudowy, liczby kondygnacji itp. Z racji skomplikowanej procedury uchwalania MPZP, wiele działek nie jest objętych tym planem, czym nie należy się przejmować i uzyskać decyzję WZ, a w przypadku budynków użyteczności publicznej – decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (2).

Kolejnym krokiem jest zapewnienie przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. By to zrealizować, należy wystąpić o warunki przyłączenia do odpowiedniej sieci (3), w których znajduje się spis miejsc przyłączenia sieci odbiorczej oraz warunki zawarcia umów o dostawę mediów.

Następnie należy zwrócić się do geodety, który wykona mapę sytuacyjno -wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych (4). Na mapie architekt naniesie obrys budynku i sporządzi PZT (5) (projekt zagospodarowania terenu).

Dysponując MPZP lub decyzją WZ, można przejść do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego (6). Musi on być wykonany w 4 egzemplarzach: jeden dostarcza się do urzędu, jeden dla inwestora, jeden dla organu nadzoru budowlanego i ostatni dla kierownika budowy.

Dodatkowo mogą być wymagane: pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (WKZ) (7) na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Kolejnym etapem może być przygotowanie przetargu (8). W pierwszej kolejności należy określić przedmiot zamówienia, następnie oszacować wartość, określić warunki udziałów w postępowaniu, opublikować ogłoszenie, przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia. W razie zastrzeżeń wykonawcy należy zmodyfikować treść i złożyć wyjaśnienia. Po otwarciu ofert w terminie wyznaczonym w specyfikacji, następuje kwalifikacja wykonawców. Na koniec wybierana jest najkorzystniejsza oferta, należy sporządzić protokół i druki ZP.

Etapem wieńczącym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy (9). W zależności od wartości zamówienia, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostaje przekazane do odpowiednich organów.

Czy możesz liczyć na pomoc finansową?

Tak. Przed przystąpieniem do drugiego etapu można ubiegać się o dofinansowanie. STRADOM wspiera inwestorów w wypracowaniu rozwiązań, mających na celu wygenerowanie najwyższych przychodów z inwestycji.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Podstawą udanej inwestycji budowlanej jest sprawdzony i doświadczony generalny wykonawca. STRADOM, dzięki doświadczeniu i rozmaitych znajomościach w branży budowlanej, jest w stanie zaoferować pomoc w doborze odpowiedniego kandydata na to stanowisko.

Podsumowanie:

1. Postaraj się o pozwolenie na budowę lub ją zgłoś.

2. Wnikliwie sprawdź MPZP, WZ lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wystąp o warunki przyłączeniowe do odpowiedniej sieci.

4. Zgłoś się do geodety w celu uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych.

5. Zwróć się do architekta, by naniósł obrys budynku i sporządził PZT.

6.  Zdobądź projekt architektoniczno-budowlany od osoby posiadającej uprawnienia projektowe. 

7. Dodatkowo możesz potrzebować pozwolenia wodno-prawnego lub pozwolenia WKZ.

8. Czas na przygotowanie przetargu, którego celem jest wyznaczenie generalnego wykonawcy.

9. Zawarcie umowy z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Więcej o przygotowaniu przetargu możesz przeczytać TUTAJ.

Aktualności

24 listopada 2020

Dofinansowania – gminy podkrakowskie

Zdobądź informacje na temat dofinansowań możliwych w gminach podkrakowskich.
23 listopada 2020

STOP SMOG

Wszelkie informacje potrzebne na temat wsparcia dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.